DISCLAIMER

Hoewel wij ons uiterste best doen om te zorgen dat de informatie op deze site steeds actueel, volledig en correct is, is het mogelijk dat de website onvolkomenheden bevat. Aan de op deze site genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.

NIET AANSPRAKELIJK

Van Elst Vastgoed B.V., alsmede bedrijven die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van deze website, zijn niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen. Eveneens zijn genoemde partijen niet verantwoordelijk voor vervolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links van en naar websites van derden.

PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Van Elst Vastgoed B.V., Beheer- en exploitatiemaatschappij Van Elst B.V. en Veengoed B.V. (hierna: “VEVG”).

Waarborgen van privacy en vertrouwelijkheid van informatie

Voor VEVG is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. VEVG spant zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoons-gegevens, zoals uw naam, adres en rekeningnummer, te waarborgen. In deze privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze VEVG uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Indien u gebruik wilt maken van de diensten van VEVG, is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens van u worden verwerkt. Denk hierbij aan de gegevens die noodzakelijk zijn om de huurovereenkomst uit te voeren.

Doeleinden van de verwerking

VEVG zal uw persoonsgegevens slechts verwerken ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van de diensten;
 • Het opstellen en uitvoeren van een huurovereenkomst;
 • Authenticatie van de huurder;
 • Het uitvoeren van transacties en het versturen van rekeningoverzichten;
 • Het beheren en onderhouden van woningen;
 • Het tegengaan van overlast en onrechtmatige bewoning;
 • Het bijhouden en incasseren van huurachterstanden;
 • Het bijhouden van het aantal nieuwe huurders en woningzoekenden per regio en het analyseren van deze data;
 • Het beantwoorden van uw vragen;
 • Het afhandelen van juridische geschillen;
 • Eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de persoonsgegevens.

VEVG verzamelt geen persoonsgegevens bij derde partijen en verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die van u zelf zijn ontvangen.

Grondslag voor gegevensverwerking

VEVG verwerkt uw persoonsgegevens met name ter uitvoering van de huurovereenkomst, of op grond van een wettelijke verplichting. In mindere mate worden persoonsgegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van VEVG, of op basis van verkregen toestemming van de betrokkene.

 • Overeenkomst: Voor het verhuren van een woning wordt een huurovereenkomst opgesteld tussen de huurder en VEVG. Om deze overeenkomst goed uit te kunnen voeren, is de verwerking van bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk.
 • Wettelijke plicht: VEVG verwerkt tevens uw persoons- en inkomensgegevens indien dit nodig is ter voldoening aan wettelijke verplichting die op VEVG rust.
 • Gerechtvaardigd belang: Indien VEVG een zwaarder gerechtvaardigd belang heeft dan uw privacybelang, is VEVG gerechtigd uw persoonsgegevens in die situatie te verwerken. Denk hierbij aan het verwerken van persoonsgegevens om bijvoorbeeld woonfraude, overlast en hennepteelt te bestrijden.
 • Toestemming: Als VEVG persoonsgegevens wil verwerken, maar deze verwerking valt niet onder een van bovengenoemde grondslagen, zal VEVG uw toestemming vragen voordat VEVG de persoonsgegevens gaat verwerken.

Delen en doorgifte van persoonsgegevens

VEVG kan uw persoonsgegevens delen met organisaties die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de huurovereenkomst. Zo kan bijvoorbeeld een aannemer worden ingehuurd om reparaties aan de woning uit te voeren of een deurwaarder die wordt ingezet om een betalingsachterstand te incasseren. Deze ingeschakelde organisaties krijgen slechts toegang tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak, zoals uw adres of eventueel een telefoonnummer.

VEVG maakt gebruik van softwareprogramma’s om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. De leveranciers van deze softwareprogramma’s hebben toegang tot persoonsgegevens. Om de rechtmatige verwerking door deze leveranciers te kunnen waarborgen, heeft VEVG verwerkersovereenkomsten afgesloten met deze leveranciers.

In bepaalde situaties kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met de politie of zorginstellingen, om bijvoorbeeld woonoverlast of fraude aan te pakken.

VEVG verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal VEVG geen persoonsgegevens die u haar verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van hun direct marketing doeleinden.

Bewaartermijn

VEVG waarborgt dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in het kader van de dienstverlening, tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht of u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

Beveiliging en integriteit van gegevens

VEVG heeft een beveiligingsbeleid opgesteld en maatregelen geïmplementeerd ter bescherming van persoonsgegevens tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging is opgenomen. De toegang tot uw persoonsgegevens zal strikt worden beperkt tot degenen die namens VEVG betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u of die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe geautoriseerd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven.

Rechten van de betrokkene

Op grond van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten. VEVG vindt het belangrijk dat u deze rechten kunt uitoefenen. U kunt een beroep doen op een van onderstaande rechten door een e-mail of een brief te sturen of een verzoek te doen aan de balie op ons kantoor. U heeft de volgende rechten:

 •  Recht van inzage: u heeft het recht om inzage te verkrijgen in de door VEVG over u verwerkte persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht op rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens;
 • Recht op gegevenswissing: u heeft het recht op wissing van u betreffende persoonsgegevens indien VEVG deze niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor ze werden verwerkt;
 • Recht op beperking van de verwerking: indien de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, VEVG de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, heeft u recht op beperking van de verwerking. Dat wil zeggen dat de persoonsgegevens dan (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mogen worden;
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: u kunt verzoeken om alle u betreffende persoonsgegevens door VEVG over te laten dragen aan een andere organisatie;
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VEVG. Bij een dergelijk verzoek zal VEVG de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen;
 • Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking: u heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld profilering.

Klachten

Indien u een klacht hebt over de werkwijze van VEVG, kunt u dit melden bij VEVG zelf, of u kunt een klacht indien bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Contact

U kunt contact opnemen via het onderstaande adres:

Van Elst Vastgoed B.V.

Vendelier 4-V

3905  PA  Veenendaal

info@vevastgoed.nl 

0318- 51 38 71